Luxury Bush Lodge Co-ownership

Co-ownership

What and Why?
People in the past have been burnt by investing in timeshare, fractional ownership and various holiday schemes. Our model is one of CO-OWNERSHIP where you own the property in your name. The percentage you buy of the property will be registered in your name at the deeds office. With Fractional ownership you buy shares into a company who owns the property. When buying into a company you stand a chance of losing your shares. Should the company, for any reason, go bankrupt or get tax issues you will be liable.

With that now explained, you will own a R5 to R6 million lodge and use it as a R5 to R6 million lodge, but only pay 10% of the total price! When selling your Co-ownership, you will receive property growth as with any other property investment. That is now the MAGIC of CO-OWNERSHIP .

In addition your lodge has its own game viewing vehicle for your exclusive use and all the facilities and qualities in a lodge of that value located in the heart of pristine bushveld. All of this and so much more for only 10% of the actual cost. A calendar is worked out 10 years in advance and each 10% owner can use the lodge 5-6 times a year. A 10% owner will get a week every 10 weeks. The weeks move on every year so that you don’t have the same weeks every year. The weeks run from Wednesday to Wednesday to enable owners to make a long weekend as well of their allocated time.
wine-280
hovershot-280
inside-280
giraffe-280

FAQs

1What am I buying?
You are buying an undivided share in the land and property. When buying your undivided share, you become a co-owner together with the other purchasers. The undivided share in the land/property is registered in your name in the deeds office, and you will receive a title deed in respect of your undivided share. Your undivided share confers on you the right to use and enjoy the lodge and facilities in accordance with a time-share calendar.
2Is it the same as buying a share in a share block company?
Often time-share schemes are structured on the basis of a share-block company that owns property or properties. Purchasers acquire a share in the company, but they are not land owners. There are risks inherent to such a scheme, such as the liquidation of the company and the attachment of the properties. Ditholo and Mabalingwe are different as you become a co-owner of land. Moreover, unlike in the case of a share in a share-block company, it is possible to register a mortgage bond over an undivided share in land
3Who determine the levies
The levies are determined by the co-owners collectively at the annual general meeting, and will include the Ditholo/Mabalingwe Home Owner's Association levies, municipal rates and taxes, weekly cleaning services, DSTV, home and vehicle insurance, maintenance and any other services that the co-owners may have agreed on. The co-owners may employ the services of a management company if they so choose.
4How often can I use the lodge?
The use and occupation of the lodge is determined in accordance with a time-share calendar that calculates the use and occupation ten years in advance. Each co-owner of an 10% undivided share can enjoy the lodge 5 to 6 times a year. A co-owner of a 10% undivided share will have a week to enjoy the lodge every ten weeks. The weeks rotate annually so you don't get the same weeks each year. A week runs from a Wednesday to a Wednesday.
5What happens to my investment when I pass away?
You co-own the lodge in undivided shares. Your undivided share forms an asset in your estate, which can devolve on your heirs in terms of your will.
6Can I earn an income by renting the lodge out?
According to the co-ownership agreement, co-owners can generate rental income when they are not able to use the lodge.
7Does the lodge include a game viewing vehicle?
Yes, the lodge comes with a game viewing vehicle to use on certain terms and conditions.
8How will I, and my family, benefit from this purchase?
Your lifestyle will improve. Relationships with friends and family will strengthen and will leave you with lifetime memories. You will co-own an undivided share in a lodge valued at R5-6 million and enjoy this luxurious home every tenth week for 10% of the overall purchase price.
1Wat koop ek?
Jy koop ‘n onverdeelde aandeel in die eiendom. Hierdeur word jy ‘n mede-eienaar saam met die ander kopers. Die onverdeelde aandeel in die eiendom word in jou naam geregistreer by die aktekantoor. Jy sal ’n transportakte vir jou onverdeelde aandeel ontvang. Jou onverdeelde aandeel gee jou die reg om die lodge en fasiliteitete te gebruik en geniet in lyn met ‘n tyddeel kalender.
2Is dit dieselfde as om ‘n aandeel in ‘n aandeleblokmaatskappy te koop?
Tyddeelskemas is dikwels gestruktureer op die basis van ‘n aandeleblokmaatskappy, wat ‘n eiendom of eiendomme besit. Kopers bekom ‘n aandeel in die maatskappy, maar hulle is nie grondeienaars nie. Hierdie tipe skemas het sekere risikos, byvoorbeeld indien die maatskappy gelikwideer word, en beslaglegging op die eiendom plaasvind. Ditholo en Mabalingwe verskil in die sin dat jy mede-eienaar van die grond/eiendom word. Verder, anders as in die geval van ‘n aandeel in ‘n aandeleblokmaatskappy, is dit moontlik om ‘n verband op jou eiendom te registreer.
3Wie bepaal die heffings wat gehef word?
Die heffings word kollektief deur die mede-eienaars gedurende ‘n jaarlikse algemene vergadering vasgestel. Die heffing sal die Ditholo/Mabalingwe Huiseienaars Vereniging heffing, munisipale diensgelde en belastings, weeklikse skoonmaakdienste, DSTV, huis - en motorversekering, instandhouding en enige ander dienste waarop die mede-eienaars mag besluit, insluit. Die mede-eienaars het die reg om die dienste van ‘n bestuursmaatskappy te bekom, indien hulle dit sou verkies.
4Hoe gereeld kan ek die lodge gebruik?
Die gebruik en bewoning van die lodge word vas gestel volgens ‘n tyddeel kalender, wat tien jaar vooruit bereken word. Elke mede-eienaar met ‘n 10% aandeel sal die lodge vir een week elke 10 weke kan gebruik. Elke mede-eienaar met ‘n 10% aandeel kan die lodge 5 tot 6 keer per jaar gebruik. Die weke roteer jaarliks, so jy kry dit nie vir dieselfde week elke jaar nie. ‘n Week word bereken van Woensdag tot Woensdag, dit wil sê, 7 nagte elke 10 weke.
5Wat gebeur met my belegging wanneer ek tot sterwe kom?
Jy medebesit die lodge in onverdeelde aandele. Jou onverdeelde aandeel is ‘n bate in jou testament.
6Kan ek ‘n inkomste genereer deur die lodge te verhuur?
Volgens die mede-eienaarskap ooreenkoms, mag die mede-eienaars inkomste genereer deur verhuring wanneer dit nie moontlik is om die lodge self te gebruik nie.
7Beskik die lodge oor ‘n wildbesigtigings voertuig?
Ja, die lodge beskik oor ‘n wildbesigtigings voertuig wat gebruik kan word, onderhewig aan sekere terme en voorwaardes.
8Watter voordeel sal ek en my naasbestaandes uit hierdie belegging trek?
Jou leefstyl sal verbeter. Jou verhoudings met jou familie en vriende sal versterk word; en jy sal lewenslange herinneringe versamel. Jy sal ‘n onverdeelde aandeel in ‘n lodge ter waarde van R 5 tot 6 miljoen medebesit. Jy sal hierdie luukse woning elke 10de week vir 10% van die algehele koopprys kan geniet.

magic-top-hat

Co-ownership magic!

Do not waste another moment because starting from R475,000 you could become a 10% owner in and get extensive use of a multi-million Rand bush lodge. We would be very happy to chat to you more about our various offers. Should you wish to visit one of our lodges that too can be arranged.

You cannot afford to hesitate because the shares are selling up fast and trust us, this is because the opportunity is true and it is good!
Contact us today!